Projecte de Qualitat i Millora.

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestió de l’Institut Guissona per les activitats.
Ensenyament d’Educació Secundària Obligatòria (ESO)
Batxillerat
Cicles Formatius de Grau Mitjà i Grau Superior
Es conforme segons els requisits de la norma ISO 9001

POLÍTICA DE LA QUALITAT DE L’INSTITUT DE GUISSONA

L’Institut de Guissona disposa de la norma de referència UNE-EN ISO 9001 com a eina d’implantació de la Qualitat i Millora Contínua i d’acord amb la normativa vigent i els requisits establerts per l’administració educativa, la Política de la Qualitat enunciada per la Direcció de l’Institut de Guissona és:

a) Per a l’assoliment dels seus objectius, l’Institut de Guissona compta amb un sistema de gestió basat en la Qualitat i Millora Contínua i un Acord de Coresponsabilitat.

b) L’actuació de l’Institut, d’acord amb el Projecte Educatiu de Centre (PEC), està dirigida a:

 • Satisfer les expectatives i necessitats educatives de l’alumnat i la família.
 • Contribuir a l’assoliment dels objectius que la societat, grups d’interès i entorn d’influència, li assigna com a Institut Públic d’Ensenyament.
 • Implicar el conjunt de tot l’equip humà de l’Institut, per tal de garantir l’excel·lència i satisfacció de tots els grups d’interès.
 • La millora contínua de les activitats i els serveis que desenvolupa i presta.

c) El compromís amb la Qualitat i Millora Contínua, el Pla Estratègic i/o l’acord de coresponsabilitat, afecta l’Institut en la seva totalitat i és una responsabilitat de tot l’equip professional que integra el centre. L’equip directiu vetllarà i facilitarà l’assoliment a través de la seva gestió i amb els mitjans de que disposi.

MISSIÓ, VISIÓ I VALORS DE L’INSTITUT DE GUISSONA

Missió
L’Ins de Guissona forma part de la xarxa de Centres Públics d’Educació Secundària de la Generalitat de Catalunya, i com a tal està dedicat a:

La missió del centre es detalla en relació a les diferents parts de la comunitat educativa:

Alumnat

 • Facilitar el desenvolupament integral i la incorporació a la vida activa o accés a estudis posteriors
 • Formar en el sentit més ampli del terme
 • Orientar en cada etapa el camí que més s’ajusta al perfil de cada estudiant
 • Atendre l’alumnat segons la seva diversitat cultural, de capacitats i d’interessos
 • Dotar d’autonomia
 • Educar de manera integral estudiants per a la convivència

Professorat

 • Proporcionar un espai on es pugui desenvolupar professionalment

Família

 • Orientar sobre l’educació del fill
 • Aconseguir la seva participació i implicació en el procés educatiu
 • Comunicar-se a través del seu òrgan representatiu: l’Ampa
 • Agilitzar la comunicació amb les famílies mitjançant les noves tecnologies
 • Entorn
 • Analitzar l’entorn per aprofitar recursos que impliquin l’alumne amb el seu poble
 • Contribuir en la identificació de l’alumnat amb l’entorn i en la necessitat de preservar-lo
 • Proporcionar a les empreses de la zona personal amb formació específica
 • Departament d’ensenyament
 • Col·laborar en les propostes del centre per aconseguir millores

Visió. Volem ser un centre:

 • Que gestiona els seus recursos humans amb el màxim d’eficàcia.
 • On la comunitat educativa està totalment implicada en la seva tasca.
 • Que s’ adapta i evoluciona amb els canvis ja siguin educatius o socials.
 • Que respon a les necessitats educatives de l’entorn amb agilitat i vocació de servei.
 • Amb una visió de prestigi i punt de referència per alumnes que vulguin formar-se.

Valors

 • Els valors en què es basa la feina del dia a dia al centre són el treball, l’esforç i el respecte.
 • La idea de ressaltar la importància de l’esforç i el treball és clau en un col·lectiu que no tendeix a valorar aquests aspectes i que són fonamentals en una bona formació.
 • El respecte és un terme que agrupa moltes conductes i comportaments. Quant al funcionament de centre, la puntualitat, la manera de dirigir-se a la comunitat educativa, d’acatar les normes, … També cal difondre el respecte i la tolerància cap a altres cultures ( més en el nostre cas) i cap als companys.

Certificat ISO 9001 2020

Descarregar

Enllaços d'interès

Aquí hi trobareu plataformes educatives, gestions ...